Energielabel AldenhuijsenAlgemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze leveringsvoorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Energielabel Aldenhuijsen: de gebruiker van deze alge
  mene voorwaarden, gevestigd te Almere.
 2. Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Energielabel Aldenhuijsen een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Overeenkomst: iedere tussen Energielabel Aldenhuijsen en de koper tot stand gekomen overeenkomst waarmee Energielabel Aldenhuijsen zich jegens de koper heeft verbonden tot de levering van producten en diensten.
 4. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Energielabel Aldenhuijsen te leveren producten en diensten.
 5. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.

 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Energielabel Aldenhuijsen en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de inkoop- of andersluidende voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze leveringsvoorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze leveringsvoorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van Energielabel Aldenhuijsen vrijblijvend.
 2. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van Energielabel Aldenhuijsen, binden hem niet.
 3. Aan een aanbod van Energielabel Aldenhuijsen dat gebaseerd is op door de koper onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, kan de koper geen rechten ontlenen.
 4. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgorders. Voor zover daarin geen wijzigingen zijn aangebracht, zijn deze leveringsvoorwaarden daarentegen wél tevens van toepassing op vervolgorders zonder dat Energielabel Aldenhuijsen gehouden is deze algemene voorwaarden steeds opnieuw ter hand te stellen.
 5. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de afspraak van de koper door Energielabel Aldenhuijsen schriftelijk of telefonisch is bevestigd, dan wel door aanvaarding door de koper van een door Energielabel Aldenhuijsen schriftelijk uitgebracht aanbod. Indien de aanvaarding van de koper afwijkt van het aanbod van Energielabel Aldenhuijsen, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Energielabel Aldenhuijsen anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Energielabel Aldenhuijsen nimmer tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Indien de koper de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De koper is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

 

ARTIKEL 4. | TERMIJNEN

 1. Indien Energielabel Aldenhuijsen voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de koper te verstrekken gegevens, vangen leveringstermijnen niet eerder aan dan nadat Energielabel Aldenhuijsen deze gegevens heeft ontvangen.
 2. Energielabel Aldenhuijsen spant zich in de tussen partijen overeengekomen leveringstermijnen na te komen, echter betreffen deze termijnen nimmer fatale termijnen. Het verzuim van Energielabel Aldenhuijsen treedt niet eerder in dan nadat de koper Energielabel Aldenhuijsen schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarin een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Energielabel Aldenhuijsen de overeenkomst alsnog kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

 

ARTIKEL 5. | LEVERING

 1. De levering van de producten of diensten vindt plaats door de koper opgegeven afleveradres. Indien de koper geen specifiek afleveradres heeft vermeld, geldt het factuuradres als afleveradres.
 2. Energielabel Aldenhuijsen bepaalt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, de wijze van verzending en verpakking van het energielabel.
 3. Het energielabel wordt geleverd nadat het volledige overeengekomen bedrag bij Energielabel Aldenhuijsen op de rekening staat.
 4. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de koper van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de koper over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 10% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand geld.
 5. In het kader van de verplichte kwaliteitsbewaking volgens de BRL9500, wordt de EP-berekening opgenomen in de landelijke database ep-online.nl. Steekproefsgewijs zal een controle onderzoek plaats kunnen vinden. Indien geen medewerking wordt verleend aan dit controle onderzoek, wordt de EP-berekening verwijderd uit de landelijke database. De opdrachtgever heeft het recht om het volledige projectdossier op te vragen. Het actuele procescertificaat van Building Label kan worden gevonden op de website van SKW Certificatie.
 6. Wanneer u het energielabel heeft ontvangen en later blijkt dat wij niet alle informatie hebben ontvangen (zoals plaatsing van extra isolatie etc.) zijn wij genoodzaakt hiervoor € 50,- excl. BTW in rekening te brengen.
 7. Wanneer u het energielabel heeft ontvangen kunt u binnen 3 dagen eventuele fouten aan ons doorgeven. Deze worden dan kosteloos voor u aangepast. Wanneer er na 3 dagen fouten worden ontdekt zijn wij genoodzaakt € 50,- excl. BTW in rekening te brengen.

ARTIKEL 6. | OVERMACHT

 1. Energielabel Aldenhuijsen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van partijen uit de overeenkomst opgeschort.
 3. Indien de nakoming van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, dan wel de overmachtsituatie langer dan 1 maand voortduurt of zal voortduren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 4. Indien Energielabel Aldenhuijsen bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 5. Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

 

ARTIKEL 7. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Energielabel Aldenhuijsen is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst. Energielabel Aldenhuijsen ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien op de koper in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Energielabel Aldenhuijsen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de koper reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.
 3. Voorts is Energielabel Aldenhuijsen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De koper maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Energielabel Aldenhuijsen
 5. Energielabel Aldenhuijsen heeft te allen tijde het recht de schade van de koper waarvoor Energielabel Aldenhuijsen aansprakelijk is te herstellen. De koper dient Energielabel Aldenhuijsen hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Energielabel Aldenhuijsen vervalt.
 6. Energielabel Aldenhuijsen is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door of namens de koper onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.
 7. Energielabel Aldenhuijsen is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen, gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 8. Indien op basis van de omstandigheden van het geval een verdergaande aansprakelijkheid van Energielabel Aldenhuijsen mocht bestaan, is die aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Energielabel Aldenhuijsen betrekking heeft. Nimmer zal de aansprakelijkheid van Energielabel Aldenhuijsen meer belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Energielabel Aldenhuijsen wordt uitgekeerd.
 9. Indien Energielabel Aldenhuijsen de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de koper terstond opeisbaar.

 

ARTIKEL 8. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Energielabel Aldenhuijsen vermelde bedragen, waaronder mede begrepen die als bedoeld in lid 2, inclusief btw.
 2. Indien zich na totstandkoming van de overeenkomst, doch vóór de levering van de producten, een wijziging voordoet in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege, is Energielabel Aldenhuijsen gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.
 3. Voorts is Energielabel Aldenhuijsen gerechtigd prijsstijgingen van kostprijs bepalende factoren die zich openbaren na totstandkoming van de overeenkomst, doch vóór de levering van de producten, aan de koper door te berekenen.
 4. Onverminderd het bepaalde in de vorige twee leden, is Energielabel Aldenhuijsen te allen tijde gerechtigd zijn prijzen te wijzigen. De hier bedoelde prijswijzigingen hebben geen invloed op reeds tot stand gekomen overeenkomsten.
 5.  Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de prijs van de producten, inclusief alle overige in verband met de order bestaande kosten, middels vooruitbetaling te worden voldaan, op de door Energielabel Aldenhuijsen voorgeschreven wijze. In geval van vooruitbetaling kan de koper geen enkel recht doen gelden.
 6. Het energielabel wordt geleverd nadat het volledige overeengekomen bedrag bij Energielabel Aldenhuijsen op de rekening staat.
 7. Bij spoedopnames wordt er een toeslag van € 75,- gerekend.
 8. Indien de koper besluit de afspraak te annuleren kan dit kosteloos 24 uur voordat de afspraak plaats vind. Binnen een tijdsbestek van 24 uur wordt er 50% van het overeengekomen bedrag gerekend.
 9. Besluit de koper van het energielabel af te zien nadat wij de woning hebben bezocht dan is de koper alsnog het volledige overeengekomen bedrag aan Energielabel Aldenhuijsen verschuldigd.

 

ARTIKEL 10. | KLACHTENREGELING

 1. Klachten kunnen per mail gestuurd worden naar info@uw-energielabel.nl of via onze contacten pagina. Nadat de klacht door Energielabel Aldenhuijsen is ontvangen zullen wij hier zo snel mogelijk op reageren.

 

ARTIKEL 11. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Energielabel Aldenhuijsen wordt aangewezen om van geschillen kennis te nemen.
 4. De Nederlandstalige versie van de onderhavige voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Energielabel woning aanvragen, Energielabel Aldenhuijsen

nl_NLNederlands